دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

تعمیر تلفن همراه

مدت: 45 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

خوشنویسی مقدماتی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک سازمقدماتی

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسه: 27

جزئیات دوره و ثبت نام

کیک سازپیشرفته

مدت: 44 ساعت

تعداد جلسه: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

قالی بافی درجه 2

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسه: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر Mechanical Desktop

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسه: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور Solid Works

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور CATIA

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسه: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور 3Dmax

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسه: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

طراح معماری داخلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور AutoCad

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ETABS

تحلیل گروطراح سازه های سه بعدی با برنامه ETABS

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

آشنایی با اقتصاد و بورس و تابلوخوانی مقدماتی

مدت: 4 ساعت

تعداد جلسه: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

دیپلم حسابداری

مدت: 300 ساعت

تعداد جلسه: 200

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار عمومی مقدماتی

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسه: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار عمومی تکمیلی

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار حقوق و دستمزد

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار صنعتی درجه2

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

سپیدار همکاران سیستم

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسه: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابدار مالیاتی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابرس درجه 1

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابرس درجه 2

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

نرم افزار هلو

مدت: 14 ساعت

تعداد جلسه: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

کارور PhotoShop

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی مقدماتی صفحات WEB

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی مقدماتی

مدت: 70 ساعت

تعداد جلسه: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

کامپیوتر کودکان

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

ICDL تکمیلی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی کامپیوتر

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

انیمیشن و پویانمایی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش هک وب سایت

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

اکسل

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسه: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی اندروید

مدت: 100 ساعت

تعداد جلسه: 50

جزئیات دوره و ثبت نام

MS Project

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسه: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

کاربر ICDL

مدت: 80 ساعت

تعداد جلسه: 40

جزئیات دوره و ثبت نام

کل دیپلم مجموعه نهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دیپلم حسابداری

مدت: 160 ساعت

تعداد جلسه: 80

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره زبان انگلیسی خردسالان

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره زبان انگلیسی کودکان

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره زبان انگلیسی نوجوان

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره زبان انگلیسی بزرگسال

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

پایه هفتم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پایه هشتم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پایه نهم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
شعبه مرکزی

شبکه های اجتماعی